Datasheet для XH20DB-37-SS-2048-T2-ABZC-28V/V-SM18 (BEI)