Datasheet для THV 12-500P [MHV 12-0.5K6000P] (TRACO)