Datasheet для 2814841 MCR-SL-1CLP-I-I-00-4KV (PHOENIX)