Datasheet для 1723007 MSTBV 2.5/ 8-GF-5.08 BG (PHOENIX)