Datasheet для 1550672 SAC-5P-100.0-PVC/SH-0.34 (PHOENIX)