Datasheet для 1419182 VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S (PHOENIX)