uPC1308V (Nippon Electronics Corp. )

Наименование uPC1308V
Производитель Nippon Electronics Corp. (NEC)
Артикул 9291

УHЧ 15W BTL (13V/4 Ом)