uPC1335V (Nippon Electronics Corp. )

Наименование uPC1335V
Производитель Nippon Electronics Corp. (NEC)
Артикул 578

УHЧ 2x7W (15V/4 Ом), 20W BTL