uPC1278H 2с (Nippon Electronics Corp. )

uPC1278H        2с, Nippon Electronics Corp. uPC1278H        2с, Nippon Electronics Corp. uPC1278H        2с, Nippon Electronics Corp.
Наименование uPC1278H 2с
Производитель Nippon Electronics Corp. (NEC)
Артикул 577

УHЧ 2x2.5W (9V/4 Ом), 20V