uPC1310V (Nippon Electronics Corp. )

Наименование uPC1310V
Производитель Nippon Electronics Corp. (NEC)
Артикул 5362

УHЧ 2x5.8W (13V/8 Ом)