TSM4YL 5K0 10% (Vishay Intertechnology Inc. )

Наименование TSM4YL 5K0 10%
Производитель Vishay Intertechnology Inc. (VISHAY)
Артикул 365283

LS: TRIMMER. SMD. 13 TURN 5K0

TSM4YL502KB25 (VISHAY)
Доступно 2159 шт. (под заказ)

TRIMMER, POT, 5K, 13TURN, SMD