FKP11250V0.033UF (Wima (Wilhelm Westermann))

Наименование FKP11250V0.033UF
Производитель Wima (Wilhelm Westermann)(WIM)
Артикул 358743

конденсатор