uPC1318AV (Nippon Electronics Corp. )

Наименование uPC1318AV
Производитель Nippon Electronics Corp. (NEC)
Артикул 3078

УHЧ 20W BTL (13.2V/4 Ом)