uPC1288V=uPC1335V (Nippon Electronics Corp. )

Наименование uPC1288V=uPC1335V
Производитель Nippon Electronics Corp. (NEC)
Артикул 1293

УHЧ 2x7W