KIT4412-I (Boardcon Embedded Design)

Наименование KIT4412-I
Производитель Boardcon Embedded Design(BOARDCON)
Артикул 1230419

модуль